REGISTREERU VASTUVÕTULE
Kaebuste lahendamise kord

Ettepanekute / kaebuste lahendamise kord Kuressaare Hambapolikliinik SA-s

1.Üldsätted
1.1. Käesoleva ettepanekute/kaebuste lahendamise korra eesmärgiks on informatsiooni kogumine
teenuste kvaliteedi kohta Kuressaare Hambapolikliinik Sihtasutuses ning patsientide rahulolu
tagamine.
1.2. Patsientide tagasiside põhineb kiituste, arvamuste, ettepanekute, kaebuste ( edaspidi ka
pöördumiste ) registreerimisel, analüüsil, lahendamisel ja tagasiside andmisel pöördumise
esitajale ning parendusettepanekute rakendamisel.

2.Pöördumiste esitamine
2.1. Pöördumiste esitamise õigus on kõigil patsientidel, nende esindajatel või omastel.
2.2. Kui pöördumise esitab esindaja, peab ta lisama isiku, kelle eest pöördumine esitatakse,
nõusoleku või kooskõlastuse, et isik on nõus pöördumises toodud asjaoludega.
2.3. Pöördumine on nii suuline kui ka kirjalik.
2.4. Suuliselt võib pöördumise esitada ainult eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning
probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
2.5. Suulisi pöördumisi ei registreerita.
2.6. Kirjaliku kaebuse esitamiseks vajaliku blanketi saab registraatori käest. Täidetud blankett
lastakse vastavasse postkasti, mis asub registratuuris.

3. Kirjalike pöördumiste registreerimine ja menetlemine
3.1. Pöördumiste menetlemise juhiks on asutuse juhataja.
3.2. Anonüümseid kaebusi ei menetleta ega registreerita.
3.3. Esitatav pöördumine peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning sisaldama patsiendi
kontaktandmeid: nimi, aadress.
3.4. Pöördumisi ja sellega seotud materjale säilitatakse.
3.5. Isiku(te)le, kellele suunatakse pöördumine lahendamiseks ja/või täiendavate andmete ning
seletuskirjade kogumiseks, väljastatakse pöördumise koopia.
3.6. Pöördumise lahendaja edastab kogutud materjalid koos omapoolse kirjaliku seisukohaga
(vastuse projekt) tähtaegselt juhatajale.
3.7. Juhataja vaatab esitatud materjalid üle, vastuse projekti heakskiitmisel vormistab ja saadab
välja vastuse pöördumisele.
3.8. Pöördumisele vastatakse üldjuhul 30 päeva jooksul alates selle registreerimisest esitaja poolt
soovitud viisil. Pikema menetlusvajaduse korral teavitatakse sellest pöördumise esitajat
kirjalikult.
3.9. Kord aastas tehakse kokkuvõte esinenud pöördumistest ning analüüsitakse tulemusi.
3.10. Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemidega tegeleb esmalt hambapolikliinik ise,
kuid patsiendil on õigus pöörduda ettepaneku või kaebusega Eesti Haigekassa, Terviseameti,
Sotsiaalministeeriumi juures töötava nõuandva Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni,
Eesti Patsientide Esindusühingu poole.

Eesti Haigekassa Pärnu osakond
Lai 14, Pärnu 80010
Telefon: 4477666, 16363
E-post: parnu@haigekassa.ee

Terviseamet
Paldiski mnt 81, Tallinn 10617
Telefon: 6943500
E-post: kesk@terviseamet.ee

Kuressaare Hambapolikliinik SA
Põik tn 1, Kuressaare linn, 93813 Saaremaa vald, Saare maakond
Telefon: 45 38810
E-post: reg@hamba.ee