REGISTREERU VASTUVÕTULE
Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine Kuressaare Hambapolikliinik SA-s

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“, tuleb iga patsiendi kohta vormistada hambaravikaart, mida tuleb säilitada 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist. Hambaravikaarti kantakse hulk eriliiki isikuandmeid, mille täitmise kohustus tuleneb erinevatest õigusaktidest. Hambaravikaarti kantakse andmed, mis on saadud patsiendilt endalt ning üldise läbivaatuse käigus. Samuti raviga seonduvad andmed. Andmete esitamine hambaravikliinikule on kohustuslik, kuna need on aluseks teenuse osutamisel. Andmete mitte esitamise korral on hambaravikliinikul õigus teenust mitte osutada.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Kuressaare Hambapolikliinik SA töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi ehk hambaraviteenuse osutamiseks. Samuti täidab hambaravi muid erinevate õigusaktidega pandud ülesandeid, mis kaasnevad teenuse osutamisega.

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:

Turvakaamerad

Hambaravikliinikusse on vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad.

Tegemist on siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või koridori) ja seal toimuvat.

Hambaravikliinikus teavitavad kaamerate kasutamisest kaamera kujutisega sildid.

Salvestisi tohib edastada väljapoole hambaravikliinikut või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).
Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega.

Kolmandatel isikutel, sh patsientidel endal ja nende lähedastel on kliinikus videosalvestamine ja/või teiste patsientide pildistamine keelatud ning see võib toimuda üksnes kooskõlastatult kliinikuga.

Andmete edastamine

Kuressaare Hambapolikliinik SA väljastab Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).

Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Tulenevalt seadusest või teenuse osutamise lepingutest edastame Teie isikuandmeid järgnevatele asutustele: – Tervise infosüsteem ehk e-tervis; – Eesti Haigekassa; – Hambaravikindlustus; – Hambaraviprogrammi teenuse pakkuja HAMMAS.

Patsiendiportaali kaudu saab patsient enda terviseandmetega tutvuda.

Juhul, kui olete jäänud kliiniku ees võlgnevusse, kuulub kliinikule õigus edastada Teie isikuandmeid, sh Teie nime, telefoni numbrit, aadressi, e-posti aadressi ja Teie nimele väljastatud, võlgnevuse aluseks olevaid arveid kliiniku võlanõuetega tegelevale lepingulisele inkassoteenuse osutajale aga ka kohtule, kohtutäiturile jt. õigusaktide kohaselt võlanõuete menetlemisel isikuandmete töötlemiseks õigustatud isikutele/asutustele.

Andmete edastamisel kasutatakse kaasaegseid turbemeetmeid andmete nõuetekohaseks ning turvaliseks kaitsmiseks.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus e-postile: info@hamba.ee.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud. Kustutada ei saa hambaraviteenuse osutamisega seotud andmeid.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie hambaravikliiniku andmekaitse spetsialisti poole telefonil +372 4538810 või e-posti aadressil info@hamba.ee.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas hambaravikliiniku andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Kuressaare Hambapolikliinik SA teeb kõik endast oleneva selleks, et kaitsta kõiki Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.